Width 5 Publication

Published July 29th, 2012

Width 5

‘Width 5’ – Contemporary Art Exhibition

Beijing Museum of Contemporary Art

Academic Host: Qin Feng
Chief Editor: Wu Zhenqi, Lin Jichang, Xiaoyuer
Editor: Li Wei Zeng Xiaocui
Design: Li Wei
Proofreading: Zeng Xiaocui
Produced by: Beijing Museum of Contemporary Art

Venue: No. 500, Daxingzhuang, Songzhuang Town, Tongzhou District, Beijing
Contact Number: 86-10—89578367
ISBN: ISBN 978-1-888065-39-11

Pricing: RMB 68.00