Whatever: The Art of Qin Chong Publication

Published 2010

Whatever: The Art of Qin Chong

Organizer: 扉艺廊
Curation: Yang Xiaoyan
Director: Ye Min
Translation: Cheng Qian Chen Yi
Photography: Rao Ying Matirs
Design: Yang Xiaoman
Coordination: Liao Wei
Printing: Shenzhen Yachang Color Printing Co. Ltd.
Number of prints: 1000
Year: 2010