November 16, 2013

‘The Zero State’ First China Installation Art Biennale

Co-hosts: Beijing Museum of Contemporary Art, Beijing Xiangshan Art Museum and Tianjin Art Museum
Curator: Li Daoli
Academic Host: Ketis Carter and Qin Feng
Art Directors: Millet Zhuang, Hong Jinqiao and Ma Chi
Exhibition Period: November 16th – December 16th, 2013
Joint Opening: 3 pm, November 16, 2013
Exhibition Seminar: Beijing Museum of Contemporary Art, 5pm, November 16, 2013

Exhibition Venues: Beijing Museum of Contemporary Art and Tianjin Art Museum
(Beijing exhibition site: ready-made products and sculpture installation)
(Tianjin Exhibition Hall: Image and Rack Painting Equipment)

Artists

Finished Products and Sculpture Installations: Ai Weiwei, Cai Guoqiang, Xiao Lu, Wang Guangyi, Gao Brothers, Pan Gongkai, Zeng Chenggang, Deng Guoyuan, Sun Ping, Shu Yong, Cang Xin, Zhang Yu, Wang Yuqiong, Wang Huaxiang, Luo Zidan, Yan, Qin Chong, Tong Yan Minnan, Li Tiejun, Jiang Zhenggen, Wang Lifeng, Xi Hua, Liu Yonggang, Zhao Wei, Qi Zhi , Shi Hui, Xu Zhen, Yang Qirui, Ma Chi, Li Daoli, Wang Mingxian, Zhou Wei, Wu Daxin Wu Xiaojun, Fu Lei, Zheng Xuewu and Qu Jianxiong

Image and Shelf Paintings: Cai Jin, Chen Yu, Meng Luding, Wang Qiang, Qin Feng, Xie Xiaoze, Tan Ping, Liang Changsheng, Wu Zhenyu, Yimo, Ma Baozhong, Xu Weiqiang, Yang Jinsong, Zhang Jianhua, Wang Dongling, Huang Shaoqiang + Huang and Group Ye Henggui, Zhang Zhaohui, Li Guangming, Li Yang, Wen Pulin, Wang Wei, Zhang Agile, Chen Hong Gu Qunye, Shao Yan, Yang Songyan and Wang Mengjia

About ‘The Zero State’

Li Daoliu “zero” is a kind of boundary. In the “zero” world, all kinds of latent forces play game with each other, but neither becomes a “zero-sum game”. The “zero state” means a boundary without boundaries. The current situation of Chinese contemporary art is precisely a state of zero boundaries, there are all kinds of possibilities.
Since the birth of Duchamp’s urinal at the beginning of the last century, ready-made products have become an avant-garde material that constantly breaks through the tradition of imprisonment and subversion. It has become more and more used by artists and has gradually become a common artistic thinking. In fact, the art of installation dispels the boundaries of the art category, giving people unlimited possibilities. Even industrial design and technological developments both have a great impetus, and this precisely reflects the current practical significance of innovation.

In my opinion, the initial two-dimensional picture freezes to the solidification of the three-dimensional sculpture and then to the space expansion of the installation art. Humans have constantly broken through the existing experience through creating a concept of freedom. In this country without borders, we ourselves become incomparably real.