November 7th, 2009

The Exhibition of the Chinese Fine Arts Critics’ Nominations 2009

Opening Reception: November 7, 2009 (Saturday at 2:30 pm)
Exhibition Time: November 7th – November 22nd, 2009
Venue: Beijing Museum of Contemporary Art (No. 500, Daxingzhuang, Songzhuang Town, Tongzhou District, Beijing)
Curators: Guan Yuda, Zhao Ye
Academic Host: Yang Wei
Exhibition Directors: Li Tiejun, Kang Jianbang
Co-host: Asian Contemporary Art Yearbook Co. Ltd.
Host: Beijing Museum of Contemporary Art
Co-organiser: Songzhuang Art Promotion Association Xi’an Art Center 99 Art Network

Artists:
Cai Weidong, Chen Wenhua, Ding Wei, Dong Zhong, Feng Jiali, Fu Yuxiang, Gao Xiang, Guan Jingjing, Guo Peng, Guo Yan, He Libin, He Canbo, He Gong, He Ju, Hu Ke, Huang Yan, Mueller, Kanle, Li Guangming, Li Yang, Li Jianfeng, Liu Zhengyong, Li Jun Peng Hui, Song Guiyu, Song Yulin, Tian Liusha, Wang Chengyun, Wang Jun, Wang Fei, Wang Rongzhi, Xia Yan, Yang Liming, Zhang Yushun, Zhou Tao

Nominating Critics and Scholars:
Bao Dong, Duan Jun, Du Yuyun, Guan Yuda, He Guiyan, Jia Fangzhou, Liu Libin, Lu Mingjun, Makino, lacquer, 葳, Wang Lin, Wang Huaxiang, Yang Wei, Zheng Na, Zou Yuejin