April 27th, 2012

‘Harmony But Not Sameness’ 14 + 14 Contemporary Art Invitational Exhibition

‘Harmony in Difference’ 14 + 14 Contemporary Art Invitational Exhibition: Yunnan Qiyi Culture Communication Co. Ltd. Beijing Contemporary Art Museum, China Culture and Art Development Promotion Association, China Cultural Management Society Culture and Economy Professional Committee.

Producer: Li Zhiming

Participating Artists

Yunnan Artists: He Yunchang, Zhu Fadong, Wu Yiqiang, Yang Wenping, Hong Haochang, Yang Yongsheng, Hu Jun, Wu Jun, Yan Renkui, Xu Yujun, Zhang Tian, ​​Abo

Beijing Artists: Zhang Mingxin, Xu Jingyu, Meng Zhigang, Liu Zhaohui, Peng Yuan, Ye You , chestnut, Zhang Jianjun, Liu Deng, Zhang Wei, Zhang Liao, Zhang Wei, Jiang Jing, Zhao Yanfeng

Academic Host: Qin Feng, Wu Zhenyu
Academic Advisors: Gao Minglu, Peng Feng, Jia Fangzhou, Liu Yuchun, Guo Yaxi
Academic Committee Members: Li Guangming, Zhang Chongming, Hong Hao, Chang He Yunchang, Zhu Fadong, Zhang Qi, Ye Youliang
Total Exhibition: Zhang Chongming, Hong Haochang
Curator: Apo
Assistant Curators: Zhang Meng, Xiao Yuer, Zeng Xiaocui
Opening Ceremony of the Exhibition: April 27, 2012 (Friday) 16:00
Exhibition Time: April 27, 2012 – May 27, 2012 (closed on Monday)

Address: No. 500, Daxingzhuang Art District, Songzhuang Town, Tongzhou District, Beijing (Beijing Museum of Contemporary Art)