Context China Publication

Published 2011

Context China

Publication Name: ‘Context China’ 14+14 Contemporary Art Invitational Exhibition
6 / The Angle of Tolerance and Effort / Wu Zhenduo
8 / The Perspective of Tolerance and Efforts / By Wu Zhenhuan
10 / Harmony – 14+14 Former Introduction to Contemporary Art Invitational / Abo
12 / Harmony but not Sameness / By ArBo
14 / Floating Life, Art, Us / Hong Haochang
16 / The Adrift Life,Art and Us / By Hong Haochang
22 / Abo (Yang Linbo) Yang linbo
30 / 何云昌 He Yunchang
38 / Hong Haochang Hong Haochang
46 / 胡俊 Hu Jun
54 / 灰灰(李辉) Li Hui
62 / Lao San (Yang Jingsong) Yang Jingsong
70 / 吴以强 Wu Yqiang
78 / 武俊 Wu Jun
86 / 徐梓峻 Xu Zijun
94 / 严仁奎 Yan Renkui
102 / Yang Wenping Yang Wenping

110 / Yang Yongsheng Yang Yongsheng
118 / 张天 Zhang Tian
126 / Zhu Fadong Zhu Fadong
136 / 姜靖 Jiang Jin
144 / chestnut (Yu Li) Yu Li
152 / Liu Zhaohui Liu Zhaohui
160 / 刘邓 Liu Deng
168 / 蒙志刚 Meng Zhigang
176 / Peng Yuan Pengyuan
184 / 许靖宇 Xu Jingyu
192 / 叶有良 Ye Youliang
200 / 张建俊 Zhang Jianjun
208 / 张耒 Zhang Lei
216 / 张辽 Zhang Liao
224 / Zhang Mingxin Zhang Mingxin
232 / 张翊 Zhang Yi
240 / 赵燕峰 Zhao Yan