‘Cataclysm – New Narrative Spiritual Painting’ Exhibition

July 27th, 2013

‘Cataclysm – New Narrative Spiritual Painting’ Exhibition

Curator: Jiang Ming
Artists Participating in the Exhibition:
Yu Yu, Wang Jue, Su Yuhan, Liu Wei, Liu Zhaohui, Sun Li, Abo, Zhang Du, Zhang Xuehai, Zhang Haiying, Zhang Yushun, Zhang Jianjun, Lang Xiaoyu, Zhou Jinhua, He Min, Zhao Lijun, Li Zi, Xu Chunli, Guo Peijun, Dong Xuanjia

Exhibition Period: July 27th (3pm opening time) – August 27, 2013