Published 2011

Graphology of Painting

Contents

Foreword: Ten Questions about “Graphology”
Xia Kejun 5
Graphe Jean-Luc Nancy 6
Group of artists participating in the exhibition (9)

Part 1: Diversity of Painting
1. The intoxication of Lao Dan’s paintings: the dizzy body and the flying strokes / 13
2. Bu Ri Gu Dede ‘Black and White’: the whereabouts of a book / 27
3. Wang Chuan’s abstract painting: the mind to pay attention to writing / 29
4. Yang Dawn’s abstract writing: the disappearing poetic and dark gaze / 39
5. Zhang Yajie’s materialized space: part of the writing world / 40
6. Mao Yan wrote sleepers: whispers of furry flames / 51
7. Wu Zhenhuan’s big writing: the dynamic space and the construction of the field / 53
8. Dialectic of Zhang Fangbai’s brushwork: writing between life and brokenness
9. Gao Hong’s “The Leaves of the Earth”: Elemental Writing from the Earth / 62
10. Meng Luding writing potential energy: the power of the hollow / 68
11. Qin Feng’s painting: the writing of the soul and the rhythm of energy / 79
12. Liu Wenzhong’s 吟咏: the writing of ‘氤氲气气’ / 81
13. Writing of the stagnation rate Xu Zhongping’s ‘The Grass’ / 88
14. Xu Chang’s writing: zero-sound landscape / 91
15. Gasified pleats: the natural writing of Jiang Sanshi / 101
16. Guan Jingjing’s poetic abstraction: the opening of the soul space / 103
17. Zhao Yifu’s lost: writing God / 113
18. Bai Xincheng’s wonderful pen: writing heart sounds / 114
19. Yi zero: ‘Xiong’: the myriad side of the world / 125

Appendix
20. Xu Bing’s philology: the separation of “book” and “writing” / 129

Part 2: Painting: The Joy of Writing
1 Writing and Writing / 144
2. Writing and Events / 150
3. The Body’s Writing / 158
4. The Surface is Open / 165
5. Image and Writing / 173
6. Writing and Outreach / 180
7. Ink and Writing / 186
8. Calligraphy Writing / 196
9. Blank Legacy / 203
10. Writing Yi Le / 212
11. The State of the Flower Pose / 217
12. The Cursedness of Modern Literature / 224

Curator: Xia Kejun
Art Director: Wu Zhenhuan, Li Guangming
Design: Zhang Lei
Exhibition: Li Jiarui, Qin Yu, Qin Li, Zhang Baojia
Host: Beijing Museum of Contemporary Art
Produced by: Beijing Amanda International Art Co. Ltd.

Published 2011

Context China

Publication Name: ‘Context China’ 14+14 Contemporary Art Invitational Exhibition
6 / The Angle of Tolerance and Effort / Wu Zhenduo
8 / The Perspective of Tolerance and Efforts / By Wu Zhenhuan
10 / Harmony – 14+14 Former Introduction to Contemporary Art Invitational / Abo
12 / Harmony but not Sameness / By ArBo
14 / Floating Life, Art, Us / Hong Haochang
16 / The Adrift Life,Art and Us / By Hong Haochang
22 / Abo (Yang Linbo) Yang linbo
30 / 何云昌 He Yunchang
38 / Hong Haochang Hong Haochang
46 / 胡俊 Hu Jun
54 / 灰灰(李辉) Li Hui
62 / Lao San (Yang Jingsong) Yang Jingsong
70 / 吴以强 Wu Yqiang
78 / 武俊 Wu Jun
86 / 徐梓峻 Xu Zijun
94 / 严仁奎 Yan Renkui
102 / Yang Wenping Yang Wenping
110 / Yang Yongsheng Yang Yongsheng
118 / 张天 Zhang Tian
126 / Zhu Fadong Zhu Fadong
136 / 姜靖 Jiang Jin
144 / chestnut (Yu Li) Yu Li
152 / Liu Zhaohui Liu Zhaohui
160 / 刘邓 Liu Deng
168 / 蒙志刚 Meng Zhigang
176 / Peng Yuan Pengyuan
184 / 许靖宇 Xu Jingyu
192 / 叶有良 Ye Youliang
200 / 张建俊 Zhang Jianjun
208 / 张耒 Zhang Lei
216 / 张辽 Zhang Liao
224 / Zhang Mingxin Zhang Mingxin
232 / 张翊 Zhang Yi
240 / 赵燕峰 Zhao Yan