13 NO KAO, 2013

Published April 2009

13 NO KAO

Contents

1 does not rely on Wenplin
2 does not rely on heaven and earth
3 does not rely on Chairman Mao
4 does not rely on imperialism
5 does not rely on curators
6 does not rely on critics
7 does not rely on coal
8 is not relying on jumping big gods
9 does not rely on the big head
10 does not rely on the flowers
11 does not rely on the crawling list
12 does not rely on the father

Participating Artists: Datong Da, Zhang Daiguang, Yu EMI, Hua Jiming, He Yunchang, Hu Junqiang, Li Tiejun, Kang Erxu Sanmao, Wang Lang, Xiao Zu Mang, Wenplin Wenpuqing

Curator: Wen Pulin
Executive Curator: Saffron
Art Director: Chen Xiaozhen
Translation: Zhang Xia Design, Du Shugang
Design: Du Shugang
Issuer: Wang Jiefu
Produced by: Wen Pulin China Avant-garde Art Archives
Printed in April 2009
Publisher: Wang Jiefu